WIJ GELOVEN DAT GOD KAN FAMILIES HERSTELLEN.

ANBI Publicatie

 

Kerkgenootschap Centro Ministerial Dios Esta Obrando is in het bezit van een ANBI status. 

Dit houdt in dat de belastingdienst ons als een instelling met een algemeen nut erkend. 

Voor u betekent dit dat u met een fiscaal voordeel onze activiteiten financieel kan ondersteunen.

Bij het in bezit hebben van een ANBI Status hoort een publicatieverplichting. 

Als kerkgenootschap maken wij bekend wat onze contactgegevens, beleidsplan, financiële gegevens en huidige activiteiten zijn. 

Om die reden publiceren wij deze gegevens voor onze trouwe bezoekers en ook voor het ander publiek dat meer informatie over ons wenst te werven. Op deze manier willen wij transparant zijn met zodat men inzicht heeft in ons functioneren als kerkgenootschap en wat wij willen bereiken in onze stad en maatschappij. 

Contactgegevens

Kerkgenootschap Centro Ministerial Dios Esta Obrando staat ingeschreven bij de Kamer van  Koophandel onder het nummer24471666. 

Alle rechtspersonen en samenwerkingsverbanden krijgen bij inschrijving bij de Kamer van  Koophandel ook een RSIN nummer. Deze afkorting staat voor Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer. Het RSIN nummer van ons kerkgenootschap is 821249903.

Ons kerkgenootschap is gevestigd aan de Baarlandhof 21, 3086EA te Rotterdam. 

Andere contactgegevens zijn ook te vinden op onze website www.diosestaobrando.com en/of www.kdeo.nl. De bestuursleden en administratie van de kerk zijn via de e-mail [email protected] en [email protected] en ook telefonisch bereikbaar.  De telefoonnummers treft u onder het kopje bestuur.

Beleidsplan

Kerkgenootschap Dios Esta Obrando streeft naar het doel om families te herstellen door  de boodschap van de Evangelie van Jezus Christus te verkondigen, hen te consolideren en te  vormen door een integere discipelschap te bieden, zodat zij uitgezonden kunnen worden om  andere families te herstellen en zo het Koninkrijk van God op te bouwen en een zegen te kunnen zijn voor de aarde. 

Om dit doel te kunnen behalen, zetten wij alle middelen in die wij tot onze beschikking hebben om zoveel mogelijk mensen te kunnen bereiken en hen, zo ver wij kunnen, te voorzien in hun noden en/of (geestelijk) te helpen.

Bestuur 

 Het bestuur van kerkgenootschap Dios Esta Obrando bestaat uit:

 Dhr. F. Susaña Gomez, voorzitter. Bereikbaar op telefoonnummer 06-47140542.

 Dhr. A.E. Vergara Alvarez, secretaris. Bereikbaar op telefoonnummer 06-36446436.  

 Mw. M.d.P. Mercedes Ramirez, penningmeester. Bereikbaar op telefoonnummer 06-4207-6393. 

 

Huidige activiteiten 

De samenkomsten van kerkgenootschap Centro Ministerial Dios Esta Obrando vinden plaats in ons gebouw aan de Baarlandhof 21 te Rotterdam.

Tijdens deze samenkomsten verkondigen wij  de boodschap van Evangelie. Onze vaste samenkomsten zijn op donderdagavond van 19:00u tot 21:00u, dan houden wij de discipelschapslessen en op zondag van 10:00u tot 12:00u, dan houden wij onze ereviering.

De zondagsdiensten zijn live te volgen via ons social media netwerken zoals Facebook Live, Instragram en Youtube.

 

Naast deze samenkomsten organiseren wij ook seminars en lezingen die voornamelijk bezocht  worden door onze leden en trouwe bezoekers. Deze seminars zijn bedoeld voor verschillende  doelgroepen, bijvoorbeeld vrouwen, mannen, jongeren, ouderen, alleenstaanden en gehuwden. Voor zieken en mensen met andere soorten problemen die vandaag de dag actueel zijn organiseren wij ook speciale thema bijeenkomsten en gebedsdiensten.

Deze worden verspreid over het kalenderjaar gegeven. 

Alle activiteiten worden maandelijks gepubliceerd in onze agenda. 

 

 

Kerk in tijden van corona

Gezien de wereldwijde situatie waarin wij ons nu in bevinden en op advies van de Nederlandse regering en het RIVM, zijn de samenkomsten van Centro Miniserial Dios Esta Obrando aangepast.

Alleen de zondagsdienst wordt in het kerkgebouw live gestreamd via Facebook Live, YouTube en Instagram. Bij deze livestreaming is een max. van 30 personen toegestaan die aanwezig zijn in het kerkgebouw waarin de afspraak van 1,5 meter afstand gehanteerd wordt.

Na de livestreaming dient men het gebouw zo snel mogelijk te verlaten en zich niet op te houden in of om het kerkgebouw. Enkel de personen die voor een uitvoerende taak in het gebouw aanwezig moeten zijn, voor bijvoorbeeld het schoonmaken en desinfecteren van de ruimtes, kunnen in het gebouw aanwezig zijn.  

Andere activiteiten zoals gebedsdiensten, discipelschapslessen en andere seminars en/of vergaderingen vinden plaats via de eerder genoemde social media.

 

 

Geestelijke zorgdragers 

Binnen de kerk zijn de voorgangers echtpaar, de apostel Franklin Susaña Gomez en zijn echtgenote profetes Sandra Hooi de eindverantwoordelijken voor het dragen van de geestelijke zorg en bijstand aan de kerkleden, bezoekers en of anderen die meteen hulpvraag bij de kerk aankloppen.

 

Naast de voorgangers echtpaar, staat een team pastorale team klaar om een luisterend oor te  bieden aan onze bezoekers en indien nodig om hen ook te voorzien van pastorale adviezen.  Mensen die bij ons kerkgenootschap aankloppen met bijzondere problemen, worden door het  pastorale team opgevangen en samen met de desbetreffende persoon wordt gekeken naar de  hulpinstanties die ingeschakeld kunnen worden. 

De betrokkenheid van het pastorale team en de actieve houding in de wijk, de stad en ook buiten de stad zorgt ervoor dat er een goede samenwerking is tussen de kerkgenootschap en andere instanties in de wijk. 

Financiële gegevens

Ons kerkgenootschap kent ongeveer 25 geregistreerde leden. Daarvan zijn enkelen die op vrijwillige basis hand –en spandiensten voor de kerkgenootschap uitvoeren. Bij hand –en spandiensten kunt u denken aan ontvangst van de bezoekers, schoonmaken van het gebouw, muzikanten en pastorale zorg. Zowel de bestuursleden als de actieve leden ontvangen geen vergoeding voor hun  werkzaamheden. 

Al deze werkzaamheden worden uitgevoerd in ons kerkgebouw aan de Baarlandhof 21  te Rotterdam. 

 

Als kerkgenootschap ontvangen wij op geen enkelen manier subsidie. 

Alle activiteiten die wij uitvoeren worden bekostigd van de offers en tienden die onze leden en  bezoekers vrijwillig geven. Onze leden en bezoekers doen dit vanuit hun eigen intrinsieke motivatie en overtuiging in de visie en missie waar wij als kerkgenootschap naartoe werken. 

Naast de financiële steun, zetten zij zich in met tijd die zij investeren in de activiteiten en hun steun in gebed. 

Ondanks de variabele inkomsten aan offers en tienden, zijn wij dankbaar dat wij ons staande hebben gehouden de afgelopen jaren. 

De financiële huishouden en de samenstelling van de jaarcijfers wordt bijgehouden door onze  penningmeester. 

 

Beloning voor bestuurders

De bestuursleden van kerkgenootschap Centro Ministerial Dios Esta Obrando ontvangen geen andere beloning dan een vergoeding voor de door hen gemaakte onkosten.

De middelen waar de kerk over beschikt, worden voor het uitvoeren van de werkzaamheden vanuit de kerkgenootschap. Denk hierbij aan het telefonisch regelen van bezoeken aan de kerkgebouw voor de diensten, bezoek van kerkleden die nazorg nodig hebben en andere vergaderingen en cursussen in belang van de kerkgenootschap.

Deze middelen blijven ten alle tijden in handen van en ter beschikking van de kerkgenootschap en niet van een bestuurslid of bestuursleden

Financieel verslag

Het financieel verslag wordt jaarlijks tijdens de algemene ledenvergadering aan de kerkleden  gepresenteerd door de penningsmeester. Deze jaarlijkse vergadering wordt op de derde donderdag van de maand november gehouden in het kerkgebouw. Het is een besloten vergadering waar enkel de kerkleden toegang tot hebben. Deze datum van de vergadering wordt op de agenda gepubliceerd. Na afloop is het financieel verslag van het betreffende jaar ook beschikbaar op de website. https://diosestaobrando.com/wp-content/uploads/2020/10/Overzicht-baten-en-lasten-2019-en-begroting-2020-DEO.pdf
Standaard formulier publicatieplicht kerkgenootschappen